loading...

DVA ROKY PRÁZDNIN - AKCIA KONČÍ 31.1.2014

DVA ROKY PRÁZDNIN – Šetriť v Rači sa mi páči

Vážení klienti,

s platnosťou od 1.10.2013 sme pre Vás pripravili akciu „DVA ROKY PRÁZDNIN“.

Pri kúpe bytu v našom projekte Vám poskytneme zľavu z nadobúdacej ceny bytu v sume rovnajúcej sa odhadovaným priemerným nákladom na bývanie počas dvoch rokov a v prípade Vášho záujmu za Vás zaplatíme v nami ponúkanom rozsahu pripojenie na internet a balíček TV programov na dva roky, ako aj poistenie  domácnosti na dva roky.

Priemerné náklady na bývanie sa skladajú z nasledovných položiek:

1.  priemerné pravidelné platby správcovi
2.  priemerná spotreba el. energie v domácnosti

Voliteľné náklady na bývanie sa skladajú z nasledovných položiek:

3.  TV, Internet
4.  poistenie domácnosti

Konkrétna zľava na konkrétny byt pri jednotlivých položkách je vypočítaná nasledovným spôsobom:

1.  Priemerné pravidelné platby správcovi

 • Vodné stočné - SV (studená voda)
 • Vodné stočné – TUV (teplá úžitková voda)
 • Teplo na ÚK (ústredné kúrenie)
 • Teplo na TÚV (teplú úžitkovú vodu)
 • Stočné - dažďová voda
 • Verejné osvetlenie
 • Spotreba elektro – spoločné priestory
 • Prevádzka výťahov
 • Odvoz a likvidácia odpadu
 • Upratovanie
 • Letná a zimná údržba
 • Poistenie nehnuteľnosti
 • Havarijná služba
 • Deratizácia
 • Fond opráv – byty
 • Fond opráv – terasy/balkóny
 • Poplatok za správu bytov

Súčet týchto nákladov činí v priemere 1,879 €/m2/mesiac.

Pri výpočte sme vychádzali z priemerných štatistických údajov správcovskej spoločnosti Eproma, spravujúcej bytové domy v lokalite Kadnárova ul. a z predpokladu, že v jednoizbovom byte býva jedna osoba, v dvojizbovom byte dve osoby, v trojizbovom byte tri osoby a v štvorizbovom byte osoby štyri.

2.  Priemerná spotreba el. energie v domácnosti

Náklady na el. energiu spotrebovanú v domácnosti sa pohybujú v priemere 0,50 €/m2/mesiac.

Pri výpočte sme vychádzali z priemerných štatistických údajov etablovaného dodávateľa el. energie v SR a to, že priemerný byt v Bratislave má rozlohu 60m2 a spotrebuje el. energiu v hodnote 30,- €/mesiac t.j. 0,50 €/m2/mesiac.

3.  TV, Internet

Zaplatíme za Vás dva roky pripojenia na Internet a balíček TV programov v hodnote 616,69 Eur.

 • Internet: DOWNLOAD 30 Mbit/s, UPLOAD 10 Mbit/s
 • TV: 20+ TV programov, najsledovanejšie SK a CZ kanály, 9 detských programov, 13 dokumentárnych a 9 športových programov, koncové zariadenie (Set-Top-Box), 7-dňový archív vysielania slovenských TV programov

4.  Poistenie domácnosti

Zaplatíme za Vás dva roky poistenia domácnosti.

pre 1-izb. byty do výmery 42m2               - výška poistného krytia 6.640,-€             - v hodnote 64,-€
pre 2-izb. byty do výmery 60m2               - výška poistného krytia 8.840,-€             - v hodnote 76,-€
pre 3-izb. byty do výmery 91m2               - výška poistného krytia 12.740,-€           - v hodnote 106,-€
pre 4-izb. byty do výmery 102m2             - výška poistného krytia 14.280,-€           - v hodnote 118,-€

Pri určení výšky poistného krytia pre jednotlivé typy bytov sme vychádzali zo štatistických údajov poisťovní pôsobiacich na slovenskom trhu.

Týmto poistením domácnosti sú kryté všetky živelné riziká (napr. požiar, výbuch, zadymenie, krupobitie, ťarcha snehu, námraza, povodeň, záplava, apod.),  vrátane vodovodných škôd, poistenie krádeže a vandalizmu na zariadení domácnosti ako aj zodpovednosť za škodu voči tretím osobám vrátane krížovej zodpovednosti medzi jednotlivými vlastníkmi bytov. Toto poistenie je možné vinkulovať v prospech Vašej hypotekárnej banky.

 

Príklad výpočtu zľavy z kúpnej ceny pre  3-izbový byt D306 s výmerou 68,97m2:

1. Platby správcovi: 68,97 x 1,879 x 24 = 3.110,27 Eur
2. Spotreba el. energie: 68,97 x 0,5 x 24 = 827,64 Eur
Spolu:       3.937,91 Eur

Tzn. z nadobúdacej ceny bytu Vám bude odpočítaný bonus vo forme zľavy vo výške 3.937,91
a zároveň
za Vás zaplatíme bonus vo forme platby za TV + Internet na dva roky v hodnote € 616,69 
a zároveň
za Vás zaplatíme bonus vo forme platby za poistenie domácnosti na dva roky.

Všetky ceny sú uvedené s DPH.

Pre výpočet zľavy je uvažovaná výmera bytu netto.

Lehota 24 mesiacov platí od dátumu právoplatného nadobudnutia vlastníctva bytu klientom.

Pri Internete a TV platí lehota 24 mesiacov od dátumu aktivácie služby avšak služba musí byť aktivovaná najneskôr do troch mesiacov od právoplatného nadobudnutia vlastníctva bytu.

Uplatnením akcie klientovi a ani predajcovi nevzniká nárok na doúčtovanie rozdielu medzi skutočne vynaloženými nákladmi na bývanie (účtovanými správcom a dodávateľom el. energie) a preplatením nákladov na bývanie v akcii DVA ROKY PRÁZDNIN.

Tento dokument nie je verejným návrhom na uzavretie zmluvy, ani akýmkoľvek iným návrhom na uzavretie zmluvy, ani záväzkom akúkoľvek zmluvu uzavrieť v zmysle ustanovení Obchodného alebo Občianskeho zákonníka alebo iných právnych predpisov a  sám o sebe nezakladá akékoľvek práva alebo povinnosti klienta voči predajcovi a naopak.

Ďalšie informácie o akcii DVA ROKY PRÁZDNIN získate na našom Predajnom mieste alebo na telefónnom čísle +421 907 841 222.